Ansvar
Ansvar for skader, herunder forureningsansvar forvoldt af kundens gods påhviler denne.
Kunden skal selv tegne vareforsikring for bla. brand,tyveri, vandskade, evt. driftstab og andre følgeskader.
Kunden skal kunne fremvise kopi af forsikringspolice, dækkende ovennævnte.
DDP-Webshoplageret kan tilbyde vore kunder at komme ind under vores udvidede forsikring. DDP-Webshoplageret´s ansvar for oplagring og transport er begrænset i henhold til NSAB 2000. Begrænsningen består i at en eventuel erstatning som følge af bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset max kan udgøre SDR 8,33 pr. kilo bruttovægt.
DDP´s samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænses til max SDR 50.000,00.
Svind erstattes efter NSAB2000, Alle DDP´s Ansatte har underskrevet en tavsheds og loyalitetserklæring ved deres ansættelse.

Øvrigt
Alle lager-pick-pack priser justeres efter nettoprisindekset dog + min. med 2 procent pr. 1 jan. hvert år.
Forsendelses priserne justeres efter markedsprisen og de priser der kan forhandles hjem til det nye år.
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, og de betingelser der måtte være, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten, med 1 måneds varsel. Dette kan dog kun ske, hvis misligholdelsen ikke er stoppet 14 dage efter afsendelsen af 2 skriftlige advarsler. Disse skal indeholde et grundlag for beslutningen og en tydelig advarsel omkring følgerne.
Aftalen løber for 1 år af gangen og kan opsiges med 3 mdrs skriftlig varsel, til udgangen af d. sidste i den måned hvori aftalen er indgået uden nogen videre forklaring, med mindre anden skriftlig aftale er indgået.
Dette gør sig gældende for begge parter.

Pin It on Pinterest